Michael Obafemi
9
Attacker
Michael Obafemi 21/22
Sponsored by
Janela
Nationality
Republic of Ireland